بازاریابی میدانی

۱
معرفی محصول جدید
۲
فرهنگ سازی مصرف و آموزش مصرف کننده
۳
پخش ضربتی
۴
فروش مستقیم
۵
جمع اوری اطلاعات میدانی و تجزیه و تحلیل
۶
آموزش پرسنل فروش