بازاریابی چریکی

۱
فلش ماب
Flashmob
۲
بازاریابی پنهانی
Stealth Marketing
۳
بازاریابی پارتیزانی محیطی
Ambient Marketing
۴
بازاریابی خیابانی
Street Marketing
۵
استفاده از مردم نماها
Astroturfing
۶
بازاریابی غافلگیرانه
Ambush Marketing
۷
تبلیغات پروجکشن
Projection advertising